Ankieta ewaluacyjna dla mieszkańców obszaru
LGD " Brama na Podlasie"


Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety.

Dostarczone przez Państwa informacje i sugestie posłużą nam jako źródło wiedzy o tym,
czy jesteście Państwo zadowoleni z prowadzonych przez Stowarzyszenie LGD „Brama na Podlasie” działań w ramach realizacji Planu Komunikacji.

Ankieta składa się z 4 pytań.

Jakie są najkorzystniejsze formy komunikacji z mieszkańcami w zakresie realizacji LSR?

Facebook
Strona internetowa
Prasa lokalna
Imprezy promocyjne
Spotkania/szkolenia/warsztaty

Jakich informacji najczęściej szuka Pan/Pani na stronie internetowej/profilu Facebook Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” ?

Możliwości dofinansowania
możliwości uczestnictwa w działaniach informacyjno-promocyjnych/aktywizacyjnych prowadzonych przez LGD BnP (np.szkolenia, konferencje, spotkania)
działalność prowadzona przez LGD BnP/informacje ogólne o LGD BnP
 (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Proszę ocenić skuteczność działalności informacyjno-promocyjnej Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”. Ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zła/słaba, a 5 - bardzo dobra.

  1 2 3 4 5
Ogłoszenia w prasie
1
2
3
4
5
Publikacje ( broszury, ulotki)
1
2
3
4
5
Strona internetowa
1
2
3
4
5
Facebook
1
2
3
4
5
Spotkania informacyjno - konsultacyjne dla mieszkańców LGD
1
2
3
4
5
Doradztwo świadczone w biurze
1
2
3
4
5

Proszę ocenić skuteczność działalności aktywizacyjnej Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”. Ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zła/słaba, a 5 - bardzo dobra.

  1 2 3 4 5
Wyjazdy studyjne
1
2
3
4
5
Szkolenia
1
2
3
4
5
Konferencje
1
2
3
4
5
Udział LGD w imprezach otwartych tj. imprezy gminne, targi
1
2
3
4
5